നമുക്കാവശ്യം മനുഷ്യത്വവും ക്ഷേമരാഷ്ട്രവും -കല്‍കി

നമുക്കാവശ്യം മനുഷ്യത്വവും ക്ഷേമരാഷ്ട്രവും-കല്‍കി

Reading Time: 1 minute

നമുക്കാവശ്യം മനുഷ്യത്വവും ക്ഷേമരാഷ്ട്രവും, ജാതിയും മതവുമല്ല. -കല്‍കി

 

Kalki

Official. Welfare Nation: Our Right. Visit: www.kalki.me

Leave a Reply

Read previous post:
eesvara sakshatkaram 750x410px
കല്‍കി നമ്മേയും പാര്‍വതിയേയും സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു -ഭഗവാന്‍ ശിവന്‍

ഭഗവാന്‍ ശിവന്‍ അറിയിച്ചു, കല്‍കി നമ്മേയും...

Close