കല്‍കി അവതാരം - വീഡിയോകള്‍

ദൃശ്യങ്ങള്‍

കല്‍കി അവതാരം : വീഡിയോകള്‍. അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയ ഭഗവാന്‍ ശിവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടെയും ദിവ്യസംഭാഷണങ്ങളുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ കല്‍കി പുരാണം, കല്‍കിയുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ.

Read More

കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത് - ചിത്രം

ഫോണ്ട്

Last updated: 2nd April, 2019, 9:26 AMമലയാളം അക്ഷരങ്ങള്‍ വായിയ്ക്കുവാന്‍ NotoSansMalayalam Font ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുവാന്‍….  To install font in your computer: Download font and copy it. Then go to Control panel, open fonts folder and paste font. NotosansMalayalam unicode font designed by Google.

Read More

കല്‍കി അറിയിച്ചു "ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നമ്മുടെ അവകാശം"

ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നമ്മുടെ അവകാശം – കല്‍കി

കല്‍കി അറിയിച്ചു: അനുഗ്രഹത്താല്‍, എനിയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഭരണാധികാരി എന്ന സ്ഥാനത്താല്‍ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നടപ്പാക്കി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ശുദ്ധമായ വായു, വെള്ളം, ആഹാരം…..

Read More

കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത് - ചിത്രം

ലേഖനങ്ങള്‍

കല്‍കി അവതാരം: ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍. വായിയ്ക്കുക ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങള്‍.

Read More

kalki avatar malayalam books

പുസ്തകങ്ങള്‍

Last updated: 2nd April, 2019, 9:26 AMയഥാര്‍ത്ഥ കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷിയും എഴുതിയത് (ഭഗവാന്‍ ശിവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടെയും ദിവ്യസംഭാഷണം). ദ്രൗപദീപതി അര്‍ജ്ജുനന്‍ മാത്രം-ശ്രീകൃഷ്ണന്‍. യഥാര്‍ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം പ്രഥമഘട്ട സുപ്രധാന രംഗം. ഗാന്ധാരിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും തുടങ്ങിയ കല്‍കി അവതാര പുസ്തകങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം…. “ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.” – കല്‍കി […]

Read More

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം- വിലാസം

വിലാസം

കല്‍കിപുരി, എടവണ്ണപ്പാറ, മലപ്പുറം-673645, കേരളം, ഭാരതം. ഫോണ്‍: (0483) 2724372 / 2108585, ഇമെയില്‍: kalki@kalki.me, web: www.kalki.me, www.kalkipuri.com.

Read More

kshemarashtram-kalki 750x410px

കല്‍കി

കല്‍കി ഭരണാധികാരിയായി ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നടപ്പാക്കും- ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയ കല്‍കി പുരാണം.

Read More

Kalki is the 10th incarnation of Lord Vishnu and founder of Kalkipuri estd. in 2001 at His birth place.

ചിത്രങ്ങള്‍

കല്‍കി അവതാരം- ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍, ചിത്രങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍…..

Read More

Kalki says "in Devakarya there is only unique worship, no castes, no discriminations. Devotees pray only directly to Lords (Devankal). Temple is also for that purpose only." Temple Entry Proclamation. Devakarya: Unique Worship.

ഹൈന്ദവ ഏക ആരാധന കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍

കല്‍കി അറിയിച്ചു “ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.”

Read More

Vivekananda reincarnated as Kalki (from Kalki Purana by Agastya and Vishvamitra)

വിവേകാനന്ദന്‍ പുനരവതരിച്ചു: കല്‍കി പുരാണം പൂര്‍വജന്മകാണ്ഡം

“വിവേകാനന്ദന്‍ കല്‍കിയായി പുനരവതരിച്ചു” ശിവദേവന്‍ പാര്‍വതി ദേവിയോട് അറിയിച്ചു (കല്‍കി പുരാണം- ഋഷിമാരായ അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത്).

Read More