കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം- വിലാസം

വിലാസം

കല്‍കിപുരി

എടവണ്ണപ്പാറ
മലപ്പുറം-673645
കേരളം, ഭാരതം.
ഫോണ്‍: +914832724372.
web: www.kalki.me, www.kalkipuri.com,

Google Map