കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത് - ചിത്രം

ഫോണ്ട്

മലയാളം അക്ഷരങ്ങള്‍ വായിയ്ക്കുവാന്‍ NotoSansMalayalam Font ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.

ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുവാന്‍….

 To install font in your computer: Download font and copy it. Then go to Control panel, open fonts folder and paste font.
NotosansMalayalam unicode font designed by Google.